11 юли 2021 г.

Какво представляват препринтите?

Препринтът (preprint - предварителен отпечатък) е версия на научна статия, която предшества публикуването и в рецензирано списание и действа като ранна индикация за дадено изследване.

Предпечатките се намират на сървъри за предпечат, с идеята да подпомогнат събирането  на мнения или обратната  връзка за изследването преди изпращането му в списание. В някои области предварителните отпечатъци са основното средство за комуникация. Предпечатките се различават от статиите в пресата по това, че не се рецензират и не се приемат за публикуване в списание.

Scopus включва  препринти от 2017 г. насам от arXiv, bioRxiv и ChemRxiv. Социалните науки (SSRN) и medRxiv също са добавени към сървърите за предпечат. За да се осигури по-добра представа за изследователите и техните научни постижения в хода на кариерата им, предварителните отпечатъци са основен ранен индикатор за изследванията.

Предпечатките са достъпни в авторовите профили в Scopus само за автори, които вече имат рецензирани публикациите в Scopus и те са ясно отделени от подбраното публикувано съдържание. Не се следят нито цитати към и от препринтите, нито връзки с окончателната версия на статията.Метриките на Scopus, като брой на публикации и цитати, h-индекс и други, изключват препринтите. Те не са включени  в никакви показатели в Scopus и не им  влияят, включително и на броя на цитиранията. Само публикуваните и рецензирани статии се използват за оценка в Scopus. Предпечатките не са интегрирани и в профилите на институциите и не влияят върху наукометричните показатели.

Повече информация за препринтите можете да намерите тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар