15 октомври 2019 г.

Примерни въпроси, които рецензентите си задават относно статията Ви


Етапите, през които един ръкопис преминава при рецензиране са съответно: приемане , приемане с малки корекции, връщане за редактиране или тотално отхвърляне.

Точките за оценяване на ръкописа са обикновено от от 1 до 100, като скалата е от лоша към перфектна публикация.

Преглеждайки ръкописа Ви, рецензентите търсят отговор на следните въпроси:

1. Дали предмета на публикацията е подходящ за публикуване в съответното списание ? 


2. Дали статията е приемлива в настоящата си форма? да /не


3. Дали статията е по-подходяща за друго списание ? да /не
    Ако е "да", се насочва към друго списание


4. Дали статията не съдържа материал, който може да бъде пропуснат? да /не

5. Предлага ли статията адекватна библиография по темата, за която се пише ? да / не


6. Задоволително ли равнището на е английския език ? да /не

7. Дали изложението е добре представено и организирано? да /не

8. Статията се оценява, по долупосочените показатели като се използва следната скала: 4 = много добра, 3 = добра, 2 = средна и 1 = лоша

а.    Оригиналност 1 2 3 4
б.    Научно качество 1 2 3 4
в.    Важност/значимост на откритието и констатациите                                                                  

Прегледайте и безплатните онлайн семинари за процесите на публикуване на научни публикации на Researcher Academy (с регистрация).
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар