27 февруари 2020 г.

Как да откриете квартилите на рецензираните списания в Scopus?Q1, Q2, Q3 и Q4 обозначават четирите квартила (четвъртини), в които Scopus групира научните списания  в зависимост от техния ранг (SCImago Journal Rank - SJR).  Квартил (Q) е библиометричен индикатор за класифициране на научните списания, който ги подрежда спрямо показателя SJR, свързан с предметната област, качеството и репутацията на изданието, като това  съответно определя тежестта на цитатите. SCImago Journal Rank (SJR) се измерва на основата на данните от базата данни Scopus, в която са индексирани около 23 000  рецензирани научни списания. Наличните научни списания се разпределят в 4 групи. В резултат на подреждането по SJR,  всяко научно списание попада в един от четирите квартила, като Q1 е за списанията с най-висок ранг, в който са представени авторитетните списания,  Q4 е за списанията в най-ниския ранг. Метриката предоставя добри възможности за оценяване на качеството на научното списание в зависимост от тежестта на цитатите в съответната научна дисциплина.


Как да откриете квартилите на рецензираните в Scopus списания?
За да определите квартила, по отношение на SJR  в Scopus, е необходимо:
1. Да отидете на страницата
www.scimagojr.com/journalsearch.php
2. След това да въведете в търсещото поле заглавието на списанието или част от името му
3. Натиснете бутона „Търсене“
4. Изберете заглавието на списанието и кликнете върху него;
5. В профила на списанието ще намерите съответния квартил.
Ако за дадено списание не е наличен квартил, се използва метриката му за най-близката година.  При отчитане на публикация в списание, което се появява в повече от една научна област в базата данни Scopus се използва най-високия квартил за списанието за годината. В съоветствие с показателите списанията за различните години, те получават съответно различен квартил.


1 коментар:

  1. Информацията за списанията в SCImago Journal Rank e не винаги коректна, по-точна информация може да се открие на https://www.scopus.com/sources.uri

    ОтговорИзтриване