11 декември 2021 г.

Как да намерим информация за публикации и списания по квартили в Scopus?

Наукометричната база данни Scopus подрежда научните списания по квартили (четвъртини) на базата на индикатора CiteScore (WoS на базата на IF). CiteScore e индикатор за измерване на влиянието на списанието. Той има пълно и прозрачно покритие за повече от 25 000 заглавия в Scopus, вкл. за рецензирани списания, книги и материали от конференции в 330 дисциплини. CiteScore e индикатор за оценка на списания (аналог на ИФ) и дава средния брой цитирания на статия в периодично издание за четиригодишен прозорец. Изчислява се един път в годината, като цитатите на статиите в списанието, получени през съответната година се разделят на документите в списанието за предходните четири години.
Периодичните издания се разпределят по този показател по групи, по квартили, които определят позицията на списанието в рамките на дадена предметна област. Квартилите в Scopus са представени така:

• Квартил 1: (1-ва четвърт) - заглавия в категорията от 99 -75 проценти (най-добри)
• Квартил 2: (2-ра четвърт) - заглавия в категорията от 74-50 процента
• Квартил 3: (3-та четвърт) - заглавия в категорията от 49-25 проценти
• Квартил 4: (4-та четвърт) - заглавия в категорията от 24-0 проценти

Q1, Q2, Q3 и Q4 обозначават четирите квартила (четвъртини), в които в базата данни Scopus (чрез индикатора CiteScore) се групират/подреждат научните списания по предметни области.

Най-лесният вариант да намерите квартилите на списанията е да използвате портала Scimago Journal & Country Rank с данни от Scopus.

В Scopus, на страницата на списанието, могат да се видят и топ 10% на периодичните заглавия.


 

CiteScore Percentile показва мястото на списанието в дадена тематична област. CiteScore 98% percentile означава, че списанието е в топ 2% списанията в тематичната си област. Това число се използва, за да сравним списания в различни предметни области. 3 % percentile означава, че списанието е назад в класацията и е в четвърти квартил/четвъртата четвърт.

Дадено периодично издание може да има различни квартили в рамките на отделните тематични области, в която е включено. Например периодичното заглавие А може да бъде категоризирано в област "Oncology" с 84% процент на CiteScore и в област "Cancer Research", със 73% на CiteScore. Тогава тези перцентили се равняват, съответно на квартил 1 в първата област и квартил 2 във втората предметна област.

Следователно Scopus предоставя по-детайлна информация на ниво списание, като се използват проценти, които съответно определят мястото на списанието по четвъртини.

Търсенето на квартилите на публикациите може да стане на няколко нива: на ниво институция, на ниво публикация, на ниво списание и на ниво автор.

Институция
Ако правим оценка на публикационната активност на институция, то съответно от началната страница на Scopus правим търсене на институция (Affiliations).

След като отидем на страницата на институцията, можем да кликнем на документите или на авторите в институцията. Mожем също да търсим публикациите по заглавие на статията или по автор, както и по източник/списание.

Публикация
Друг начин за достъп до квартилите на публикациите е като отворим Scopus и в полето за търсене на документи (Documents) да потърсим съответната статия. На ниво публикация откриваме основната информация, а вдясно виждаме връзката за метрика на ниво статия. Скролираме надолу, кликваме на Metrics и виждаме метриката на публикацията за последната година.
 
Списание
Scopus предоставя и подход за достъп до метриката на списанията, подредени по квартили на ниво достъп от страницата на списание.Тръгва се от страницата с източниците [Sources] на заглавната страница на Scopus, най-горе вдясно на https://www.scopus.com/sources. От падащото меню се търси по заглавие на списанието. Други възможности за търсене на списания са по предметна област, издател или ISSN.

Ако кликнете в полето Show only titles in top 10 percent се дава информация само за списанията, които са в топ 10%.
След като получите резултата от търсенето, можeте да видите основните индикатори на списанието – CiteScore, Highest percentile, Citations, Dociments и % Cited.
После стигате до страницата на списанието. Освен основната информация за издател, покритие, предметни области и ISSN и др. на страницата на списанието виждате три таба/връзки.
- По подразбиране се показва таба с информацията за стойността на индикатора CiteScore и как той е изчислен за последната година. Броят на получените цитати се разделя на броя на публикуваните документи в списанието за последните 4 години. Можем да видим класацията в проценти по години и за категориите (Category) или предметните области, в които изданието е включено.
- На втория таб CiteScore rank&trend може да се види графична информация за развитието на CiteScore процентите по години на списанието.
- На третия таб можете да се запознаете с включеното съдържание на списанието (Scopus Content Coverage) по години.

Автор
Scopus предоставя и подход за достъп до метриката на статиите, подредени по квартили и на ниво автор. Тръгва се от началната страница на базата данни и се кликва на втория таб – Authors. На ниво автор се търси по име на автора и се преглеждат публикациите на автора.

При отчитане на публикации с повече от 30 (тридесет) съавтори кандидатът трябва да има доказан съществен принос. Същественият принос в дадена научна публикация се доказва по поне един от следните начини:
1. Aвторът е първи в списъка на съавторите,
2. Aвторът е посочен в публикацията като автор за кореспонденция,
3. Aвторът представя писмо от автора за кореспонденция на статията или от ръководителя на научния колектив, подготвил публикацията, в което се удостоверява приноса на кандидата в съответната публикация, което се проверява.


Няма коментари:

Публикуване на коментар