19 март 2018 г.

Достъпът до базите данни Scopus и ScienceDirect е възстановен 

Достъпът до базите данни Scopus и ScienceDirect е възстановен за българските институции. Всички членове на академичната общност имат достъп до Scopus, достъпът до базата данни ScienceDirect е предоставен на базата на необходимостта и използването му. Това е постигнато чрез интензивните усилия на Министерството на образованието и науката и издателство Elsevier, за установяване на дългосрочно партньорство, което да предостави устойчив достъп на българските учени, преподаватели и библиотекари.

Няма коментари:

Публикуване на коментар