11 юли 2021 г.

Какво представляват препринтите?

Препринтът (preprint - предварителен отпечатък) е версия на научна статия, която предшества публикуването и в рецензирано списание и действа като ранна индикация за дадено изследване.

Предпечатките се намират на сървъри за предпечат, с идеята да подпомогнат събирането  на мнения или обратната  връзка за изследването преди изпращането му в списание. В някои области предварителните отпечатъци са основното средство за комуникация. Предпечатките се различават от статиите в пресата по това, че не се рецензират и не се приемат за публикуване в списание.

Scopus включва  препринти от 2017 г. насам от arXiv, bioRxiv и ChemRxiv. Социалните науки (SSRN) и medRxiv също са добавени към сървърите за предпечат. За да се осигури по-добра представа за изследователите и техните научни постижения в хода на кариерата им, предварителните отпечатъци са основен ранен индикатор за изследванията.

Предпечатките са достъпни в авторовите профили в Scopus само за автори, които вече имат рецензирани публикациите в Scopus и те са ясно отделени от подбраното публикувано съдържание. Не се следят нито цитати към и от препринтите, нито връзки с окончателната версия на статията.Метриките на Scopus, като брой на публикации и цитати, h-индекс и други, изключват препринтите. Те не са включени  в никакви показатели в Scopus и не им  влияят, включително и на броя на цитиранията. Само публикуваните и рецензирани статии се използват за оценка в Scopus. Предпечатките не са интегрирани и в профилите на институциите и не влияят върху наукометричните показатели.

Повече информация за препринтите можете да намерите тук

8 юли 2021 г.

Вторичните документи в Scopus

Много често в резултатите от търсенето в наукометричната база данни Scopus  срещате израза Secondary documents (вторични документи). Авторите питат “Аз виждам статията си в Scopus, но връзката не е активна. Защо не ми се признава  публикацията след като я откривам в  Scopus?" Отговорите са в значението на този термин. 

Вторичен документ е документ, който е извлечен от списъците с литература в статиите, или от  т. нар. пристатийна библиография от документите в Scopus - или източниците, които авторите са цитирали в своята публикация. 

Нормално е авторите да цитират всички документи, които съответстват на темата им, а не само документи от Scopus. Така тези заглавия влизат в Scopus, но не са част от базата данни на Scopus, тъй като идват от списания/ източници, които не са индексирани в Scopus. За някои от тези документи е ограничена функционалността.

За да видите вторичните документи, изберете раздела  Secondary documents (Вторични документи) от списъка с резултатите при търсене в Scopus.

Вторични документи в Scopus


Подобно на страницата с резултатите при  търсене на  документи, страницата за търсене на вторични документи позволява да редактирате търсенето, да прецизирате резултатите, да ги сортирате, експортирате, да преглеждате цитираните документи, да създавате библиографии, както и да ги отпечатвате, изпращате по имейл и да създавате PDF файлове. Вторичните документи са обозначени със специална икона.

2

Тъй като тези документи не са налични в Scopus, не можете да отворите документа или да видите резюмето. За някои вторични документи, само някои полета са достъпни за търсене. Например, ако търсите в полето „резюме“ и то не е налично за вторичния документ, този документ не се включва в резултатите от търсенето. 

Повече информация можете да прочетете на: https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11423/supporthub/scopus/#viewreferences

8 март 2021 г.

40 % от публикациите на българските учени, публикувани през 2020 година са на отворен достъп


От 6277 публикации, видими в наукометричната база данни Scopus (www.scopus.com) за изминалата година на отворен достъп са публикувани 2566 публикации. Това са научни статии, материали от конференции, други продължаващи издания и глави от книги, преминали през процеса на научно рецензиране. 

Разпределението спрямо различните варианти за публикуване на отворен достъп е:  
 • На златен отворен достъп (Gold ОА) са публикувани 1472 публикации. Този вид достъп урежда веднага след публикуването, статиите да стигат до читателите. Заплаща се такса за публикуване.
 • На хибриден златен достъп (Hybrid Gold ОА) са 266 от публикациите. При него част от статиите в дадено списание, достигат до читателите по абонамент, а други са платени от авторите.
 • На бронзов отворен достъп (Bronze ОА) са 538 документа. Статиите са достъпни свободно след споразумение с издателя и имат обикновено ембаргов период.
 • На зелен отворен достъп (Green ОА) са 1225 публикации. Статиите/препринтите могат да бъдат публикувани свободно в дигитални хранилища, преди авторите окончателно да уредят авторските права с издателя.

От българските учени с най-много рецензирани публикации на отворен достъп за 2020 г. е доц. Пламен Яйджиев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН. Той е рекордьор със 100 публикации, които са резултат от работата му в колектив.

По източник на публикуване най-много  научни публикации на отворен достъп – 184, са публикувани в поредицата IOPConference Series Materials Science And Engineering. От българските научни списания най-много публикации са в списанието на Медицинския университет Пловдив Folia Medicа - 85.

По дисциплини публикациите са разпределени така:

 1. Медицина - 636
 2. Физика и астрономия - 518
 3. Инженерни науки – 355

По институции:

Първото място е на Българската Академия на науките с 873 публикации, следвана от Софийския университет „Св. Кл. Охридски с 376 публикации и Медицинския университет в София с 253 публикации на отворен достъп.

Интересни са данните по финансиращи организации. Те показват, че най-много публикации  на отворен достъп на български учени е подкрепил Фонда за научни изследвания - 278, следван от European Regional Development Fund със 145 публикации и Европейската комисия със 119 публикации.

27 февруари 2020 г.

Как да откриете квартилите на рецензираните списания в Scopus?Q1, Q2, Q3 и Q4 обозначават четирите квартила (четвъртини), в които Scopus групира научните списания  в зависимост от техния ранг (SCImago Journal Rank - SJR).  Квартил (Q) е библиометричен индикатор за класифициране на научните списания, който ги подрежда спрямо показателя SJR, свързан с предметната област, качеството и репутацията на изданието, като това  съответно определя тежестта на цитатите. SCImago Journal Rank (SJR) се измерва на основата на данните от базата данни Scopus, в която са индексирани около 23 000  рецензирани научни списания. Наличните научни списания се разпределят в 4 групи. В резултат на подреждането по SJR,  всяко научно списание попада в един от четирите квартила, като Q1 е за списанията с най-висок ранг, в който са представени авторитетните списания,  Q4 е за списанията в най-ниския ранг. Метриката предоставя добри възможности за оценяване на качеството на научното списание в зависимост от тежестта на цитатите в съответната научна дисциплина.


Как да откриете квартилите на рецензираните в Scopus списания?
За да определите квартила, по отношение на SJR  в Scopus, е необходимо:
1. Да отидете на страницата
www.scimagojr.com/journalsearch.php
2. След това да въведете в търсещото поле заглавието на списанието или част от името му
3. Натиснете бутона „Търсене“
4. Изберете заглавието на списанието и кликнете върху него;
5. В профила на списанието ще намерите съответния квартил.
Ако за дадено списание не е наличен квартил, се използва метриката му за най-близката година.  При отчитане на публикация в списание, което се появява в повече от една научна област в базата данни Scopus се използва най-високия квартил за списанието за годината. В съоветствие с показателите списанията за различните години, те получават съответно различен квартил.


15 октомври 2019 г.

Примерни въпроси, които рецензентите си задават относно статията Ви


Етапите, през които един ръкопис преминава при рецензиране са съответно: приемане , приемане с малки корекции, връщане за редактиране или тотално отхвърляне.

Точките за оценяване на ръкописа са обикновено от от 1 до 100, като скалата е от лоша към перфектна публикация.

Преглеждайки ръкописа Ви, рецензентите търсят отговор на следните въпроси:

1. Дали предмета на публикацията е подходящ за публикуване в съответното списание ? 


2. Дали статията е приемлива в настоящата си форма? да /не


3. Дали статията е по-подходяща за друго списание ? да /не
    Ако е "да", се насочва към друго списание


4. Дали статията не съдържа материал, който може да бъде пропуснат? да /не

5. Предлага ли статията адекватна библиография по темата, за която се пише ? да / не


6. Задоволително ли равнището на е английския език ? да /не

7. Дали изложението е добре представено и организирано? да /не

8. Статията се оценява, по долупосочените показатели като се използва следната скала: 4 = много добра, 3 = добра, 2 = средна и 1 = лоша

а.    Оригиналност 1 2 3 4
б.    Научно качество 1 2 3 4
в.    Важност/значимост на откритието и констатациите                                                                  

Прегледайте и безплатните онлайн семинари за процесите на публикуване на научни публикации на Researcher Academy (с регистрация).
 

14 октомври 2019 г.

За формата научните публикации по смисъла на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Кое какво е?


Някои определения за формат на научните публикации по смисъла на Закона за развитието на академичния състав в Република България, посочени в допълнителните разпоредби.

9. „Реферирани и индексирани издания" са издания, в които статиите се публикуват след анонимно рецензиране и които са част от международното изследователско пространство, като са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.

10. „Монография" е публикувано научно издание, което съдържа пълно и всестранно изследване на определен предмет, проблем или личност, написано от един или от няколко автори, придържащи се към един и същ възглед. Монографията е научен труд, който не повтаря или обобщава съществуващото знание, който има научен редактор и/или научни рецензенти, притежава ISBN и ев обем не по-малък от 100 стандартни страници с 1800 знака на страница. Тя съдържа разгърнато съдържание, изчерпателна библиография, като в текста има позовавания на други научни трудове.

11. „Глава от книга" е обособено подразделение от основния текст на научен труд, който има научен редактор и/или научни рецензенти, и в което се разглежда отделен проблем или въпрос от общата тема, дефиниран в заглавието или означен с номер, публикуван в непериодично научно издание, което притежава съответно ISSN или ISBN. Тя може да бъде от един или от няколко автори.

12. „Студия" е публикувано научно изследване в списание, сборник или самостоятелно, в което се разглеждат определени аспекти от проблеми и въпроси, има научен редактор и/или научни рецензенти, притежава съответно ISSN или ISBN и обемът му е от 20 до 99 стандартни страници с 1800 знака на страница.

13. „Обзор" е публикувано научно изследване в списание, сборник или самостоятелно, в което се прави критичен преглед на публикуваната литература по определен научен проблем, притежава съответно ISSN или ISBN и обемът му е от 10 до 99 стандартни страници с 1800 знака на страница.

14. „Статия" е публикуван научен труд, отговарящ на изискванията по т. 12, който съдържа описание на оригинални научни изследвания и е в обем до 20 стандартни страници с 1800 знака на страница.

15. „Цитат" е позоваване на научна публикация на автора в друга научна публикация или патент. Позоваването на една публикация се счита за едно цитиране, независимо на колко места в текста е извършено.

16. „Автоцитат" е цитат, при който цитираната и цитиращата публикация имат поне един общ автор.

15 юли 2019 г.

Летни уебинари на Elsevier за автори и научно публикуване

Присъединете се към нашите летни уебинари за автори и научно публикуване. Те са част от допълнителните услуги за потребителите към новия тригодишен лиценз за достъп до базите данни ScienceDirect и Scopus. За нас е удоволствие да Ви поканим да участвате в тези две он-лайн обучения, насочени към българските учени. Лектор на уебинарите ще бъде инж. д-р Катаржина Гаца-Заяк - консултант за работа с потребители в Elsevier за нашия регион.
Първият семинар е насрочен за 30 юли 2019 г. Неговата тема е: "Как успешно да напишем научна статия?" По време на този уебинар участниците ще се научат как да напишат качествена научна статия, която да се приеме добре от научната общност и да им позволи да получат признание. Ще бъдат представени в резюме най-добрите практики за писане, които се основават на опита на изследователите, редакторите и на читателите.

Вторият уебинар ще се проведе на 14 август, а темата е "Добри практики в научното публикуване". Този уебинар е предназначен за всички, които се интересуват от тънкостите на научното публикуване. По време на тази сесия участниците ще се запознаят с важността на академичното публикуване и поддържането на високото му качество чрез процеса на рецензиране. Ще бъде предоставена информация как да се разпознават добрите списания. Обучението ще завърши с преглед на етичните норми при публикуване, които трябва да се спазват от всички автори, редактори и рецензенти.

Семинарите изискват регистрация. Тя ще Ви послужи и ако сте заети в момента на провеждането на уебинарите, да ги изслушате в удобно за Вас време.
Можете да разпространите информацията всред интересуващите се автори.

11 юни 2019 г.

Достъп до архивната колекция от над 100 списания в областта на материалознанието в ScienceDirect

 
Българските учени имат достъп до архивната колекция от над 100 списания в областта на материалознанието, със съдържание от 1946 до 2004 г., предоставени от Министерството на образованието и науката на Република България, посредством платформата ScienceDirect.
Предимствата за изследователите са:
 • Достъп до базисни факти и новаторски публикации, които влияят на днешната и утрешната научноизследователска дейност
 • Отличен инструмент за подкрепа на преподаването и научните изследвания
 • Ефективен и спестяващ време достъп до научна информация на една платформа
 • Връзки към цитати и други сходни и препоръчителни материали.
Отворете още днес архивите на повече от 100 високорейтингови списания, като сп. Polymer, Journal of Colloid and Interface Science, Journal of Non-Crystalline Solids, Corrosion Science, Thin Solid Films, Solid State Ionics и много други, в които големите имена на българската наука публикуват своите световно признати изследвания.
И по-старата информация има значение, когато заставате на раменете на гиганти.
 

5 февруари 2019 г.

Какво ново в ScienceDirect през 2019 г.?


Ако си мислите, че през 2018 г. се направиха големи подобрения в ScienceDirect, просто изчакайте, докато не видите какво е планирано за 2019 г.!
Тази година добавяме интересни нови функции за подобряване на ScienceDirect в две ключови области: откриваемост на съдържанието/достъп и оценка на съдържанието/четене /запазване.
Първо, ще Ви улесним да споделяте статии с колегите си, директно от ScienceDirect. Ще можете кликвайки върху иконите на социалните медии - Facebook, Twitter, LinkedIn, Google или имейла си, директно да публикувате това, което искате да споделите. Така ще получавате по-бързо обратна връзка за откритията и публикациите на вашите сътрудници, колеги и студенти, увеличавайки ефективността си в натоварените работни дни.
Също така, ще има повече съдържанието в страниците по теми (ScienceDirect Topics) в ScienceDirect, ще има нова функционалност на историята на четене, обогатяване на страниците на списанията, добавяне на подобрени четци и допълнителни опции за споделяне на статии. Ето основните насоки на планираните за 2019 г. подобрения в ScienceDirect:
 • Разширяване на темите в ScienceDirect (ScienceDirect Topics), обхващащи стотици хиляди понятия, с откъси от обзорни статии плюс книги и статистика, и информация
 • Подобрен дизайн на страниците за преглеждане на списания и книги, за да се постигне по-ефективно откриване и преглеждане на съдържанието и по-бързо зареждане
 • По-добри персонализирани препоръки, които да ви помогнат да намерите подходящи изследвания, които иначе бихте пропуснали
 • По-добро откриване и четене на свободно достъпни ръкописи, приети от авторите, с цел увеличаване на наличните резултати от научните изследвания
 • Подобрено влизане, особено за отдалечен достъп, което позволява безпроблемен достъп до съдържанието, където и да сте
 • Обновена история за четене и търсене, която ви помага да следите това, което търсите или четете и лесно да го намерите отново
 • Нови списъци за четене на статии, които могат да се запазят за по-късно използване след направеното проучване
 • Нови връзки в осем милиона статии до дефиниции и проверено справочно съдържание, подпомагащо разбирането на модерните интердисциплинарни изследвания
 • Подобрено четене на PDF, с интегрирани авторски, справочни, цитиращи данни, добавяне на инструменти за навигация, оценка и извличане на знания в PDF документа
 • Нов социален контекст (посредством съавторствaта и мрежата от цитати) за подпомагане на оценката, за по-нататъшно откриване, свързване и идентифициране на подходящи изследвания
 • Нови резюмета на ключови методи и резултати в статиите от списания, за по-лесно навигиране в литературата и за намиране на статии с подобни експерименти / резултати
 • Нова безпроблемна интеграция с Mendeley и други мениджъри за библиографска информация и решения за съхранение, което позволява запазването и с едно кликване върху облак или устройства
 • Нови PlumX анализи за използване на ресурси и четене на автори, разкриващи въздействието, обхвата и ангажираността с публикациите.16 декември 2018 г.

Какво се разбира под бази данни с реферирани източници?

 

Един от често задаваните напоследък въпроси е какво представляват базите данни с реферирани източници?

Базите данни са колекции от свързани данни в конкретна предметна област, организирани по начин, който позволява лесното им преглеждане, търсене и извличане.

 Когато говорим за база данни от ресурси, се разбира колекция от електронни списания и статиите в тях, книги, материали от конференции,  дисертации, статистически данни и друга информация в електронен вид.
 
В базите данни с реферирани източници, периодичните издания са преминали през процес на оценка по определени критерии, преди да бъдат включени. Това са списания със научно съдържаниие, проверено, преди да се публикува от експерти в съответната научна област, т. е. преминали през процеса на рецензиране/рефериране. Следователно, включените в такава база данни са рецензирани/реферирани периодични издания, за разлика от базите данни, които включват популярни издания. Материалите в тези научни издания са написани от авторитетни автори, учени или експерти в своята област.
 
Наукометричните бази данни са бази данни с библиографска информация, но освен автор, заглавие на публикацията, източник и резюме е включена и използваната литература, или кой къде, кога цитира и това е разликата с другите бази данни. Такива бази данни са Scopus, Web of Science и Google Scholar. Първите две се организират на базата на човешка намеса и алгоритми, последната е само алгоритми, поради което качеството на съдържанието може да е ненадеждно.  Така  събраната цитатна информация се разпределя към профилите на автори и институции и по списания, с цел анализ.  Затова, когато се прави оценка на автори, списания и институции, когато се изготвят класации и разпределят средства, се използват сигурни източници на данни.

24 октомври 2018 г.

Какво е научна статия?


Много често преподавателите и научните Ви ръководители Ви препоръчват да използвате научна литература? Но какво представлява научната литература?
Научните статии се публикуват в списания и материали от конференции с рецензирани материали, т. е. такива, които минават през  строг процес на оценка/рецензиране, преди да бъдат приети за публикуване. Следователно, названието за научни статии се използва за рецензирани материали.  Тези статии имат специфична структура и целта им е да публикуват принос в науката.  В научните списания няма рекламна и търговска информация.
Затова, ако възнамерявате да пишете научна статия или книга по определена тема, Вие използвате натрупаните научни изследвания  до този момент.  Логично е да се позовете на достоверни,  надеждни и точни източници. И ето няколко важни въпроси, които следва да си зададете:

 1. Кой е написал публикацията? Важно е да научите повече за автора. Дали това е журналист или е учен, който е изследвал темата в продължение на години. Има ли причина да вярвате, че този човек знае много по темата? А ако статията няма автор? Ще се доверите ли на такава информация?
 2. Кой е редактор? Всеки може да постави името си в уеб страница като редактор.  Но какви са неговите пълномощия? Дали е човек,  който форматира текста и отсява спама или е част от групата от експерти в предметната област, които  оценяват изследването дали е вярно и логично написано?
 3. Кой чете статията? Академично писане е трудно за четене;  то изисква да имате познания по темата и да разсъждавате.  Популярните публикации са предназначени да се четат от всеки, независимо от неговите познания.  Друг съществен въпрос  е къде откривате публикацията: дали в списание, което само специалистите четат или в уебсайт с разширение .com?
 4. Защо е написана публикацията? Дали за да се продадат повече копия на списанието или тя цели да информира за напредък в науката?

Други въпроси, които можете да си зададете, ако все още не сте сигурни за източниците си са:

 1. Актуална /остаряла ли е информацията?
 2. Авторът цитира ли източниците си?
 3. Колко е дълга статията?
 4. Дали е структурирана (с резюме, въведение, изложение, заключение, библиография)?
 5. Изображенията  в  текста  просто привличат  вниманието или онагледяват научна информация?

Използвана литература:
https://libraries.indiana.edu/sites/default/files/Is_It_Scholarly.pdf

29 август 2018 г.

Новото разширено търсене в ScienceDirect
Новото разширено търсене предлага отворен дизайн, който Ви позволява да посочите една или повече части от информацията (напр. ключови думи, автори, дати и т.н.), за да намерите  публикации  в ScienceDirect. Можете лесно да създадете заявка и като използвате  булеви оператори в търсенето си.  Вижте повече в три минутното видео.

Имайте впредвид, че достъпът в базата данни е само за документи от последните пет години.
Имате достъп и до 250000 статии на отворен достъп, публикувани от издателството.

11 юни 2018 г.

Показателите CiteScore на научните списания за 2017 г. са вече налични

Показателите CiteScore на научните списания за 2017 г. са публикувани. Създадохме нов стандарт за измерване на влиянието на цитирането на списанията. CiteScore ™ показателите са свободно достъпни за над 23 350 заглавия – и отбележете - валидни са за с 12 000 повече заглавия от конкурентите. Поддържаните от Scopus, CiteScore показателите са изчерпателен, актуален, прозрачен и безплатен набор от показатели, които измерват въздействието на научните списания за период от три години. Научете повече:

21 май 2018 г.

Наградите за наука "Питагор" 2018 г. - отличията на Елсевиер

На церемонията за наградите "Питагор" плакети на „Елзевиер“ за отлични постижения в глобалните научни изследвания за 2018 г. получиха Институтът по органична химия с Център по фитохимия към БАН и специално проф. Валя Банкова за изследванията си в областта на прополиса, пчелите и зеления прополис.
Отличията се базират на проучване чрез аналитичните инструменти на Елсевиер от над 100000 научноизследователски теми, което класира научните изследвания на Института по фитохимия към БАН със значително и нарастващо международно въздействие.
Номинации и грамоти за отлични постижения в глобалните изследвания получиха и Университета по архитектура строителство и геодезия за изследванията си в областта на деламинацията и скоростта на отделяне на енергия,


както и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН за изследванията си в областта на телескопите, гама лъчите и VHE енергията.                              Наградите връчиха г-жа Оана Стоан и г-н Питър Пороз - представители на Elsevier.

28 март 2018 г.

Да развенчаем мита, че в Scopus не присъстват научни списания по социални науки и хуманитаристика

Scopus е онлайн от 2004 г. През 2008 г. базата данни обхваща около 2000 хуманитарни заглавия. През 2009 г. броят на хуманитарните заглавия се увеличава, чрез добавяне на всички издания, включени в проекта MUSE (хуманитарни списания с международно значение) и ERIH (Европейски индекс по хуманитарни науки). През 2011 г. списъците на ERIH, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index и заглавия на Evaluation Agency for Research and Evaluation, France (AERES) и индексът по хуманитаристика на Cairns and Francis са ревизирани, на базата на критериите на Scopus Title Evaluation Process (STEP). В резултат на добавените заглавия, покритието на Scopus нараства до 3 500 хуманитарни заглавия и включва всички типове сериини публикации, като списания, книжни серии и конференции.
От 2014 г. над 150 000 заглавия книги са добавени към Scopus, като повече от 55% от тях са в областта на хуманитарните и социалните науки. Комбинирани със силата на  инструментите на Scopus за търсене и оценка, разширеното покритие позволява на потребителите по-добре да следят въздействието и научните постижения в областта на социалните и хуманитарните науки. В момента тези заглавия са част от колекцията по социални науки и хуманитаристика в Scopus. Потребителите могат да изключат или ограничат заглавията по научни области при прегледа на резултатите от търсенето.
Списанията по социални науки и хуманитаристика покриват следните области на знанието: Psychology, Economics, Business, Art &Humanities.
В момента списанията и серийните издания по социални науки и хуманитаристика в базата данни са 8698 списания и продължаващи издания, което значи 31 %. или най-много от всички научни списания в базата данни.


Вижте всички включени в Scopus списания и серийни издания на https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content . Научете повече за съдържанието на базата данни вижте тук.

19 март 2018 г.

Достъпът до базите данни Scopus и ScienceDirect е възстановен 

Достъпът до базите данни Scopus и ScienceDirect е възстановен за българските институции. Всички членове на академичната общност имат достъп до Scopus, достъпът до базата данни ScienceDirect е предоставен на базата на необходимостта и използването му. Това е постигнато чрез интензивните усилия на Министерството на образованието и науката и издателство Elsevier, за установяване на дългосрочно партньорство, което да предостави устойчив достъп на българските учени, преподаватели и библиотекари.

10 януари 2018 г.

Престиж на българските научни списания в Scopus

Статистиката за престижа/ранга на българските научни списания е за 2016 г. и използва публично достъпния портал Scimago Journal&Country Rank, с данни на наукометричната база данни Scopus. Общо 48 научни списания са включени в класацията.

С най-висок ранг (SJR) за 2016 г. от българските научни списания, индексирани в Scopus са списанията: MycoKeys - с ранг 1.148 и Nature Conservation - 1.041.  С най-висок h-index са списанията: ZooKeys - съответно 26 и Applied Mathematical Sciences - 25. Най-много статии/документи за годината е публикувало списание ZooKeys - 581. То е и списанието с най-много пристатийна цитирана литература  – общо 25827 документа. Класацията за най-много получени цитати на статиите си за 2016 г. води сп. Applied Mathematical Sciences – общо получени 2090 цитата.

От списанията на БАН, най-добре се представя сп. Acta Zoologica Bulgarica и Journal of Geometry and Symmetry in Physics, а от списанията на Аграрната академия - Bulgarian Journal of Agricultural Science.

От списанията на висшите учебни заведения, водещи са European Journal of Tourism Research на ВУМ, Варна; Journal of Chemical Technology and Metallurgy на ХТМУ и Folia Medica на МУ, Пловдив.

България присъства в Scopus (до 2016 г. вкл.) с общо 64425 документа и това я нарежда на 53-то място в света по брой научни документи. Общо цитатите им са 632 хил. H-индексът е 205, като средният брой цитирани документи в статия е 9,5 документа.


  

Другите ни индикатори са в областта на средния спектър измежду източноевропейските държави.


Източник: Scimago Journal & Country Ranк http://www.scimagojr.com/journalrank.php по данни на Scopus.

9 януари 2018 г.

Нова социална мрежа в областта на инженерните науки EngRN

За библиотекарите, които работят в библиотеки в областта на инженерните науки. Информирайте Вашите учени за новата платформа EngRN, в която да споделят своите рецензирани изследвания.
Регистрирайте се за безплатния уебинар  за EngRN на 11 януари 2018 г. http://bit.ly/2ozTBRy20 декември 2017 г.

Весели празници от Elsevier!


Пет значителни промени в Scopus през 2017 г.


През отиващата си година Scopus се разви. И освен, че достигна 70 млн. записа, той внедри и редица технологични промени. 
 1. Scopus разработи нов Document Download Manager, съобразен и с потребителите на Google Chrome.

2. Разви индикаторите си за научна оценка, посредством прозрачната и безплатна CiteScore метрика и PlumX Metrics - метрика на ниво статия в онлайн среда.


3. Увеличи обхвата и хронологията на цитатите с 197 млн. за периода 1970 - 1995.4. Подобри DataSearch търсачката с алгоритъм за търсене на релевантни и сходни резултати и внедри Scholix - инструмент, който позволява свързването на резултати към дигиталното Ви хранилище.
5. Разшири опциите за откриване на резултати с търсене на финансиращи организации чрез "Fund-All” полето и търсене по ORCID.