18 януари 2014 г.

Статия за оценката на научните списания: импакт ранг и потенциал за цитиране


В научно-теоретичното списание "Стратегии на образователната и научната политика" на национално издателство за образование и наука "Аз Буки", в книжка 6 от 2013 г. можете да прочетете статията "Оценка на научните издания. Измерване не само на количеството, но и на качеството чрез библиографската и наукометрична база данни SCOPUS". Тя разглежда подробно индикаторите за оценка на научни списания и автори на базата на библиографската и наукометричната база данни SCOPUS на издателство „Елзевиер“. Обяснени са показателите за измерване на въздействието на научните списания въз основа на анализ на цитатите. Индикаторът импакт-ранг (SCImago Journal Rank – SJR) е мярка за престижа на научните списания. Потенциалът за цитиране (Source-Normalized Impact per Paper – SNIP) предоставя информация за възможно бъдещо цитиране на научните издания. H-индексът е показател за оценка на въздействието на научната продукция на автора. Използването на тези показатели служи за обективна оценка на научноизследователската дейност, дисциплинира научната комуникация и налага международни стандарти за публикуване на научна периодика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар