20 април 2013 г.

Как да използваме Scopus за изчисляване на h-индексa на учените

Индексът на Хирш бързо натрупва влияние като инструмент за измерване на научноизследователската работата на учените. Ето защо е важно да  се познава същността му. През 2005 г.  проф. Хирш - учен от Университета в Сан Диего, Калифорния публикува своята  формула за измерване на постигнатите резултати, както следва:
Ученият притежава съответен индекс h, ако h е броя на неговите брой статии NP (number of papers), които имат  поне h цитирания всяка и другите имат по малко цитирания всяка (NP – h).
Aко между публикациите на даден автор могат да се намерят x = 1, 2, 3, …публикации, всяка от които има x и повече цитати, тогава h-индексът на този учен ще се дава с числото x. h-index=3, например, означава, че между множеството публикации на дадения автор са намерени 3, всяка от които има най-малко 3 цитата.

Тълкуването на показателя може да бъде особено предизвикателство, като се има появата на нови наукометрични показатели, основани на ефективността на научните изследвания и техните практически приложения. H-индексът има положителен резултат върху авторите. Вместо да разчитат на индикатори, приложени към списанията, в които публикуват, авторите могат да представят h-индекс - показател, който се основава на тяхната научна продукция. Трябва да се има впредвид, че индексът на Хирш е предназначен да класира учените в сравнение с техните колеги, но в същите предметни области. H-индексът не трябва да се разглежда изолирано от останалите показатели за наукометрична оценка. Той има качеството да прогнозира бъдещи научни постижения. Проф. Х. Хирш споделя, че h-индекса "може да бъде използван в академичните среди за наемане на кадри и за разпределяне на ресурсите за научноизследователска дейност". Вече е практика изследователите да цитират h-индексите си на своите интернет страници и в своите aвтобиографии.
  
Scopus подпомага изчислението на показателя  със своето почти цялостно покритие на излизащата научната литература (включително 18 500 научни реферирани списания). Авторите могат да видят този показател в личния си профил, където е изчислен на базата на включените цитати. Предложени са възможности за изчисление с или без себецитиране и за определен период от време. Графично индексът може да бъде показан на чрез инструмента Author Evaluator.    

Няма коментари:

Публикуване на коментар