8 януари 2012 г.

Информационни дни по проект „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование

По информация на МОМН - Министерство на образованието, младежта и науката, в качеството му на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, организира информационни дни за представяне на операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”. Операцията се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и се финансира от Европейския социален фонд. Информационните дни ще се проведат както следва:

- Велико Търново 10.01.2012 8.30 - 12.00 Регионален инспекторат по образование, ул. „Арх.Георги Козаров” 1

- Стара Загора 13.01.2012 8.30 - 12.00 Студентски град, Тракийски университет,1-ви корпус, Аудитория 1

- София 16.01.2012 8.30 - 12.00 МОМН, Бул. Дондуков 2, зала 7 етаж

Желаещите да посетят информационния ден трябва да изпратят email, в който посочват имената на участниците, институцията, която представляват и градa, където ще посетят обучението. Заявките се изпращат на следния email: infosf@mon.bg

Допустими кандидати по операция BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” са всички висши училища. По настоящата покана за набиране на предложения за проекти може да се кандидатства само по електронен път в информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). Въпроси могат да бъдат задавани на съответния информационен ден и чрез интернет сайта на ГД СФМОП, Раздел „Въпроси и отговори”. Програма за информационните дни

Няма коментари:

Публикуване на коментар