28 август 2011 г.

„Преглед на ЕС на тенденциите в областта на бизнес-инвестициите в научноизследователската и развойна дейност“ - доклад на ЕК

Големите компании в ЕС, които инвестират в научноизследователска и развойна дейност (НИРД), очакват инвестициите им в тази област да нарастват с 5 % годишно от 2011 до 2013 година. Това надвишава повече от два пъти миналогодишните предвиждания и представлява подем в сравнение с 2009 г. когато се наложи тези дружества да съкратят бюджетите си за НИРД с 2,6 %. По сведения от компаниите, взели участие в проучването, средно 27 % от годишните им продажби представляват иновационни продукти, въведени на пазара през последните три години, което още веднъж показва, че иновациите са ключът към търговския успех и създаването на работни места.
Посочените данни са публикувани от Европейската комисия в шестия „Преглед на ЕС на тенденциите в областта на бизнес-инвестициите в научноизследователската и развойна дейност“ („EU Survey on R&D Investment Business Trends“) — проучване за плановете в областта на инвестициите в НИРД на 1000 европейски компании с най-големи инвестиции в тази сфера. Отзовали са се 205 от тях, което е една представителна извадка. Пълният текст на доклада е на адрес: http://iri.jrc.es/reports.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар