19 юли 2011 г.

Препоръка на Съвета на ЕС

Делът на лицата с висше образование (27,9 % през 2009 г.) остава под средния за ЕС (32,2 %). България забави значително реформата на висшето образование. Новият Закон за висшето образование, вече предложен за разглеждане през 2010 г., но по-късно оттеглен, следва да бъде полезна мярка за извършване на необходимата реформа.
От: ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА на ЕС относно Националната програма за реформи на България от 2011 г. и за представяне на становище на Съвета относно актуализираната Конвергентна програма на България за периода 2011 -2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар