23 юли 2011 г.

7 млрд. евро за иновации чрез научни изследвания в рамките на Седмата рамкова програма на ЕС

Финансирането е най-голямото осигурявано досега от Европейската комисия и цели да създаде нови работни места и почти 80 млрд. EUR ръст на БВП през следващите 15 години. Финансирането на научните изследвания заема челно място в политическата програма на комисията, за може Европа да се конкурира с големите и развиващи се страни. Сред получателите на финансирането ще бъдат университети и научноизследователски организации и предприятия. Поканите за предложения за финансиране ще бъдат публикувани след 20 юли т.г..
Пазарният подход е в центъра и на „европейските партньорства за иновации“, създадени в рамките на плана за действие на Съюза за иновации.
Ще бъдат подкрепяни партньорства за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве. 220 млн. EUR от наличните 656 млн. EUR се насочват към изследвания в областта на здравето и 240 млн. EUR от финансирането в размер на 1,3 млрд. EUR за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) са свързанани с предизвикателството да се осигурят грижи за застаряващото население. Останалата част от финансирането за ИКТ ще бъде предназначена за ключови разработки в областта на инфраструктурите за мрежи и услуги, нано-/микросистемите, фотониката и роботиката, технологиите за цифрово съдържание и езиковите технологии, както и за приложения като ИКТ за здраве и ИКТ за енергийна ефективност. Европейският съвет за научни изследвания (ECНИ) ще даде близо 1,6 млрд. EUR за да поощри младите учени , работещи в Европа.
Програма „Мария Кюри“ ще разполага с близо 900 млн. EUR в подкрепа на мобилността и професионалното развитие на учените. Изследванията в областта на околната среда ще разполагат с 265 млн. EUR и ще подпомогнат предизвикателства във връзка с изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и ресурсната ефективност.
За безопасни и здравословни храни и устойчиви биоресурси ЕК ще инвестира над 307 млн. EUR за изграждане на силна биоикономика. Стимули ще се дават и на малките и средните предприятия. Предназначените за нанотехнологии 488 млн. EUR ще бъдат насочени в области като фабрики на бъдещето, „зелени“ автомобили и енергийно ефективни сгради. Научните изследвания и иновациите за чист, безопасен и ефикасен транспорт и мобилност ще получат 313 млн. EUR. Комисията заделя 40 млн. EUR за инициативата „Интелигентни градове“ за намирането на по-ефективни начини за използване на енергията и осигуряване на градски транспорт.
За повече информация: Презентацията на г-жа М. Велкова от ГД "Научни изследвания и иновации" на ЕК.
Съюз за иновации
Eвропа 2020
Програма в областта на цифровите технологии

Няма коментари:

Публикуване на коментар