12 януари 2016 г.

Българската наука в Scopus за 2015 година

В библиографската и наукометрична база данни Scopus за 2015 година до сега са публикувани 3028 документа на български учени. Броят ще нарастне, защото не всички списания са предоставили на Scopus последните си броеве за изминалата година.
Къде по дисциплини се публикува най-много?
 • Медицина - 667 документа     
 • Физика и астрономия - 661документа      
 • Инженерство - 496 документа     
 • Биохимия, генетика и молекулярна биология - 384 документа     
 • Аграрни науки и биология  - 379 документа.
Водещите три институции по брой публикации за годината са:
 1. Българска академия на науките
 2. СУ "Св. Кл. Охридски"
 3. Медицинския университет - София.
Водещите учени по брой публикации за годината са:
1. Доц. д-р Леандър Литов  със 77 публикации за годината (Litov, Leandar B., Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria), h-индекс: 54
 
2. Доц. Пламен Яйджиев със 76 статии (Iaydjiev, P. S. , Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria), h-index: 50

3. Д-р Румяна Хаджийска - 75 публикации (Hadjiiska, R. M., Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria), h-индекс: 46
 
4. Доц. Борислав Павлов - 75 публикации (Pavlov, Borislav, Sofia University St. Kliment Ohridski), h-индекс: 48

 5. М. Вутова - 75 публикации (Vutova, M., Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy Bulgarian Academy of Sciences), h-индекс: 41
Публикациите са в резултат на съавторство и работа по големи проекти в големи колективи.

По езици  2864 публикации са на английски език, 129 на български език, 27 на руски и т. н.

По  източници/списания най-много са публикациите на българските учени в:
 • Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences (161)
 • Bulgarian Journal of Agricultural Science (66)
 • Journal of Chemical Technology and Metallurgy (55)
 • Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics (49)
 • Proceedings of SPIE the International Society for Optical Engineering (45)
 • General Medicine (45)
 • Chemistry (38)
 • Biotechnology and Biotechnological Equipment (36)
Вижте и списъка на българските научни издания, индексирани в Scopus с техните наукометрични показатели.

Няма коментари:

Публикуване на коментар