15 декември 2015 г.

Следващо поколение метрики за списания, използвани в Scopus


Зaпознайте се със следващото поколение метрики за списания, извън импакт фактора, използвани в наукометричната база данни Scopus.
Импакт-рангът (SCImago Journal Rank – SJR) е мярка за престижа на научните списания. Потенциалът за цитиране (Source-Normalized Impact per Paper – SNIP) предоставя информация за възможно бъдещо цитиране на научните издания.
Impact per publication има прилики с импакт фактора, но използва три годишен прозорец за цитиране.
Вижте повече за тези индикатори на: Journal Metrics, а стойностите на индикаторите за съответните списания в Scopus.

Няма коментари:

Публикуване на коментар