17 декември 2015 г.

Научни области и научни направления

Мнозина често се питат коя научна област към кое научно направление принадлежи. Ето списъка на научните области и научните направления, възприет от МОН.
 
 
1. Хуманитарни науки и изкуства
 • Филология
 • История и археология
 • Философия
 • Религия и теология
 • Теория на изкуствата
 • Изобразително изкуство
 • Музикално и танцово изкуство
 • Театрално и филмово изкуство
2. Социални, стопански и правни науки
 • Социология, антропология и науки за културата
 • Психология
 • Политически науки
 • Социални дейности
 • Обществени комуникации и информационни науки
 • Право
 • Администрация и управление
 • Икономика
 • Туризъм
 • Теория и управление на образованието
 • Педагогика
 • Педагогика на обучението по ....
3. Природни науки, математика и информатика
 • Физически науки
 • Химически науки
 • Биологически науки
 • Науки за земята
 • Математика
 • Информатика и компютърни науки
4. Технически науки
 • Машинно инженерство
 • Електротехника, електроника и автоматика
 • Комуникационна и компютърна техника
 • Енергетика
 • Транспорт, корабоплаване и авиация
 • Материали и материалознание
 • Архитектура, строителство и геодезия
 • Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
 • Химични технологии
 • Биотехнологии
 • Хранителни технологии
 • Общо инженерство
5. Аграрни науки и ветеринарна медицина
 • Растениевъдство
 • Растителна защита
 • Животновъдство
 • Ветеринарна медицина
 • Горско стопанство
6. Здравеопазване и спорт
 • Медицина
 • Стоматология
 • Фармация
 • Обществено здраве
 • Здравни грижи
 • Спорт
Източник: Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ 
 
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар