5 юни 2012 г.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания за 2012 г.

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурс за финансиране на фундаментални научни и научно-приложни изследвания в приоритетните области за 2012 г. Неговата цел е да насърчи:

- провеждането на качествени и конкурентоспособни научни и научно–приложни изследвания в следните приоритетни области:

■Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии;

■Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни;

■Нови материали и технологии;

■Културно - историческо наследство;

■Информационни и комуникационни технологии;

■Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера.

- междуинституционалната интеграция на университети и висши училища, научни звена на Българска академия на науките и на Селскостопанска академия, предприятия, нестопански организации и други;
- засилване на връзката „наука – бизнес”.
Общият размер на финансовите средства по предварителен бюджет на конкурса е 21 000 000 лв. Крайният срок за подаване на предложенията е 16.07.2012 г. Срокът за определяне на бенефициентите е до 30.09.2012 г, а срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца. Повече за целите на етапността, заложена в проектните предложения вижте на страницата на фонда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар