14 август 2011 г.

250 научни разработки на български учени ще получат финансова подкрепа за публикуване

Чудесна възможност за младите учени е схемата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05-001 „Наука и бизнес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Дирекция „Наука” при МОМН стартира изпълнението на дейностите по проектите, съфинансирани от Европейския социален фонд.
Специфичните дейности включват и популяризиране на научните резултати, разпространение на информация за провежданите научни изследвания и нови научни разработки. Един от основните проблеми пред българските учени е високата цена, необходима за достъп до реферираните международни издания и издания с импакт фактор. В тази връзка, в рамките на проекта, 250 научни разработки на български учени ще получат финансова подкрепа за публикуване в световните информационни масиви.
В този порядък прилагам информация как да публикувате  в научните списания на Еlsevier.
Издателството публикува 24 % от научните публикации по света в издания с висок научен престиж. Това са 250 000 научни статии годишно и защо Вашата да не е една от тях? Издателството е създало онлайн система за предлагане на ръкописи за публикуване в базата данни на Elsevier ScienceDirect. Тя позволява всички операции по приемането на статията за публикуване да са видими след съответната регистрация на автора в системата на издателя. Основната информация е публикувана на страницата за автори. Специален ресурсен център дава информация за въпроси свързани с: регистрирането и системата ЕЕС, подаването на ръкописа, изискванията за предоставяне на резюме, ключови думи, предметизиране и др. Ето и документ за справка за основните моменти, с които следва да се съобразите, преди да изпратите Вашата статия. Внимание е отделено  и на политиката по авторско право. Можете да научите повече като изпратите мейл на authorsupport(ат)elsevier.com. Друга възможност е от страницата на ScienceDirect,  да отидете на страницата на съответното списание и от там от връзката за предлагане на статия (submit paper) да се запознаете със изискванията на съответната редакционна колегия.
Процедурата по подбора и критериите на проекта са публикувани на интернет страницата на МОМН. Краен срок е 13.09.2011.

Няма коментари:

Публикуване на коментар