3 май 2011 г.

ЗЕЛЕНА КНИГА. От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите

Зелената книга  е документ, който поставя началото на публична дискусия по основните въпроси, които трябва да се вземат предвид в бъдещите програми на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите. Тези програми ще бъдат включени в предложенията на Комисията за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), която ще бъде представена през юни 2011 г. До края на 2011 г. се очаква приемането на конкретни предложения за програми за финансиране. Отправя се призив към научноизследователските и деловите среди за това, че "Европа трябва да посрещне предизвикателството, свързано със запазване и засилване на нейната конкурентна позиция в условията на глобализация". "В контекста на  стратегията „Европа 2020“, Европейският съюз си постави за цел до 2020 г. да увеличи разходите за научноизследователска и развойна дейност до 3 % от БВП."
И още "Съчетаването на европейските политики и финансиране при прехода от научни изследвания към пазарна реализация (какъвто е случаят с европейските партньорства за иновации) ще позволи на Европа да се справи по-добре с превръщането на познанията в иновации. Предоставянето на услуги в подкрепа на нетехнологичните иновации ще помогне за пълното оползотворяване на пазарните възможности за иновационни решения."  Пълен текст на документа. Връзка за участие в дискусията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар