5 януари 2011 г.

За базите данни в Националната пътна карта за научна инфраструктура


Националната пътна карта за научна инфраструктура е приета с Решение на МС № 692 от 21 септ. 2010 г. Министърът на образованието, младежта и науката сформира координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националната пътна карта за научна инфраструктура. Разходите по изпълнението се  финансират от държавния бюджет.

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА (НИ)
Научна инфраструктура (научен комплекс) се определя като научно оборудване, съоръжения, бази данни, крупни компютърни мрежи, специализирани научни лаборатории, уникални природни и географски ресурси и услуги, необходими на научната общност, за да провежда модерни, висококачествени и конкурентни научни изследвания, трансфер, обмен и защита на научното знание.

Най-общо могат да бъдат определени следните категории научна инфраструктура
...
Съоръжения и/или бази данни, изградени в/от една държава, които предоставят широк достъп на всички учени на национално и транс-национално ниво;
...
Научен комплекс или бази данни (на ниво факултет, институт или друга голяма организация ), които се използват съвместно от различни научни групи основно в
рамките на организацията;
...
Научно оборудване или лимитирани бази данни, разположени в различни лаборатории, ползвани от определена научна група, с възможност за регламентиран достъп на други външни изследователи;

3. СЪСТОЯНИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ В БЪЛГАРИЯ
Липса на съвременни библиотечни услуги и бърз достъп до различни международни бази данни;

4. ОБЩИ ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПЪТНА КАРТА И ОБВЪРЗАНОСТ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДОКУМЕНТИ
Изграждането на научни инфраструктури ще привлече допълнителен човешки
ресурс за провеждане на модерни научни изследвания от страни извън Европа,
тъй като ще се осигури достъп до уникални съоръжения и бази данни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар