30 май 2010 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания

Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 36 от 2008 г. и бр. 74 и 82 от 2009 г. )
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Държавата: ...
8. насърчава изграждането на научна инфраструктура, достъп до електронни научни бази данни – „научни платформи”, както и научни комплекси.
Одобрен на първо четене.

Няма коментари:

Публикуване на коментар