Списък на българските списания, индексирани в SCOPUS

Актуалният списък на българските научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация се обновява от НАЦИД на https://randii.nacid.bg/home.