Достъп

Достъпът до базите данни с научна информация на Elsevier - Science Direct и SCOPUS, се осигурява от Министерството на образованието и науката.

59 научни и образователни институции имат достъп до тези бази данни - това са всички български акредитирани университети, всички институти на БАН, Нaционалната библиотека, Централна научно-техническа библиотека, Централна селскостопанска библиотека и др.

Така МОН осигурява на научните работници, студенти и преподаватели достъп до качествена научна информация за нуждите на тяхната научноизследователска работа или образование.

Базите данни са налични в мрежите на изброените институции. Университетските библиотеки осъществяват специализирана помощ при търсене, активиране на отдалечен достъп и разполагат със статистика на използване.
Science Direct Freedom Collection е водеща пълнотекстова база данни от над 2600 научни списания в областта на естествените, медицинските, биологични науки и социалните науки. Лицензът осигурява достъп до водещи научни списания с архиви за 5 години назад.Scopus е най-голямата библиографска наукометрична база данни в света за рецензирана литература с интелигентни инструменти за проследяване, анализиране и онагледяване на научните изследвания. Базата данни:
• Съдържа над 72 милиона записи
• Преглежда над 25000 заглавия периодични издания от 5000 издатели от цял ​​свят
• Включва и доклади от конференции, книги и глави от книги
• Включва на 100% базата данни Medline
• Предлага усъвършенствани инструменти за проследяване, анализиране и визуализиране на научните изследвания.


Определени от МОН организации по различно време имаха достъп и до базата данни в областта на химията Reaxys. Издателят предлага срещу абонамент достъп и до:
E-books - колекции от електронни книги в различни тематични области
Embase е библиографска база данни в областта на биологията, медицината и фармацията
Engineering Village е мулти-дисциплинарна база данни в областта на инженерните науки
Brain Navigator - Интерактивен 3D атлас на мозъка.