19 юни 2015 г.

SciVal награда на Elsevier за Софиийския университет „Св. Кл. Охридски"


SciVal наградата на Elsevier на тазгодишните награди за наука "Питагор" бе присъдена на Софиийския университет „Св. Кл. Охридски“ с Field Weigted Citation Impact 1,13.

Наградата е определена на базата на аналитичната платформа за оценка на научни изследвания SciVal, въз основа на данните от Scopus. SciVal предоставя бърз и лесен достъп до резултатите от научната дейност на 4600 изследователски институции в 220 държави по света. Платформата позволява навигация в научните области и прави многоизмерни анализи на постиженията. SciVal е на разположение на Министерството на образованието и науката от 2011 г.

Един от най-влиятелните индикатори за оценка на научни публикации е Field Weigted Citation Impact – или съотношението на цитатите, спрямо световните средни величини за дадена научна област, вид публикация и година на издаване. Както показва името, Field Weigted Citation Impact взема впредвид научната област на изследванията за да ги оцени. Индикаторът стандартизира научните дисциплини, така че да са сравними биология и математика или история и медицина. Индикаторът се използва като показател за влиянието на научните дисциплини върху цитирането. Field Weigted Citation Index равен на единица е величина, която определя средното равнище. Всяка оценка над единица, представя разпознаваемо качество на световно равнище. В Централна и Източна Европа много добри институции имат резултат под единица.
 
Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ заслужи наградата за високо качество на научните изследвания с най-висок за страната Field Weigted Citation Impact по всички дисциплини за периода 2012-2014 г.
 
Чарлз Паланд - вицепрезидент на Elsevier връчва на ректора проф. Иван Илчев наградата „СайВал" (SciVal)“ за най-високо качество на научната продукция на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Снимки: Пресцентър на МОН

Няма коментари:

Публикуване на коментар