9 декември 2012 г.

Импакт ранг на списание - SCImago Journal Rank (SJR)

 
Наукометричният показател  SCImago Journal Rank (SJR) се използва и прилага в базата данни SCOPUS. SJR е индикатор, подобно на GoogleRank, който измерва ранга или престижа, влиянието на рецензирани научни списания, изчислен с най-голямата библиографска база данни SCOPUS въз основа на цитиранията в  прозорец от три години, достатъчно широк, за да се отчетат повечето от получените цитати и достатъчно гъвкав индикатор за да се измери развитието на научното списание. Списанието трансферира ранга/престижа си на статиите в него. Цитатите се измерват по това откъде  идват. Поне 4 години са необходими за да се измери ранга на списанието.  Рангът на списанието се споделя по равно помежду всички цитати.
SJR ормализира" различията по отношение на тенденциите за цитиране между предметните области. Например сп. „Lancet“  е с SJR 2007 = 1.541 – т. е. има висок ранг. Списание „ Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports“ е по-тясно специализирано издание и е географски определено. То  има  SJR за 2007 = 0.153 или това е нисък ранг.
Изчислението на индикатора е по-сложно, но по-добре отразява мястото на съответното списание в по-широк контекст. Импакт рангът на списанието взема впредвид честотата на цитиране в съответната научно-изследователска област. Списанието има по-голям ранг, ако цитатите му идват от по-реномирани списания. Отчита се непосредствеността или колко бързо дадена публикация е вероятно да има влияние в съответната дисциплина. От значение е обхвата на базата данни въз основа на която се изчислява този индикатор. Показателят игнорира класификацията по предмет на списанието за да се отчетат цитатите и от други предметни области. При списание в областта на науките за живота се получават много цитати, но един цитат  има ниска стойност. Едно хуманитарно списание получава малко цитати, но един  цитат има висока стойност на показателя.  Избягва се манипулация от страна на  редакционната колегия,  като самоцитиранията в списанията  са ограничени до 33%. От началото на този месец е внедрена версия 2 на  SJR показателя. В нея се признава по-високата стойност на цитатите, идващи от списания в съответната област. Компенсира се  намалението на показателя, идващо от все по-нарастващия брой на списанията и сравнението е по-лесно  с прилагането на  средна стойност равна на единица. Повече за този показател можете да прочетете на http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf  

Няма коментари:

Публикуване на коментар