17 декември 2011 г.

Подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания

На страницата на МОМН можете да намерите информация за конкурса за подкрепа на научни публикации. В библиографската база данни СКОПУС можете да прегледате кои са най-рейтинговите научни списания в определена тематична област в света и изберете в кое да предложите публикацията си. Базата данни измерва престижа на научните списания и използва като наукометричен инструмент - SJR SCImago Journal Rank (SJR) . Проектът е по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд: КОНКУРС ЗА ПОДБОР на кандидатури за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране. Крайният срок е 15 януари 2012 г. Научете и за изискванията към публикациите в научните списания на издателство Elsevier.

Няма коментари:

Публикуване на коментар