21 април 2014 г.

Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

До 30.05.2014 г. е срока за подаване на концепции по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) и във връзка с Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2020 по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и  технологично развитие“ и допустима дейност „Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“. Повече информация на сайта на МОН.

Няма коментари:

Публикуване на коментар