25 ноември 2011 г.

Проект за Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност

На сайта на МОМН е публикуван Проект за Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "Научни изследвания". Той урежда организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научно-изследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "Научни изследвания". В него е посочен като показател и импакт ранга (SJR- Scimago Journal Ranking)” - показател за научния престиж.
„Импакт ранг (SJR)” е числен показател за значимостта на едно научно
списание, отразен в електронната база данни „SCOPUS”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар