6 ноември 2011 г.

Конкурс за подкрепа на научни публикации

На страницата на МОМН можете да намерите подробна информация за Конкурса за подкрепа на научни публикации в издания с висок импакт фактор и престиж на изданията - SJR. Библиографската база данни СКОПУС, освен импакт фактора като наукометричен инструмент, включва и прилага SJR SCImago Journal Rank (SJR) .

Няма коментари:

Публикуване на коментар