29 януари 2011 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г.

МОМН публикува на своята страница проект за Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г.На стр. 28 в мярка 4. Интегриране на българската наука в Европейското изследователско и университетско пространство се казва:"Държавата ще полага усилия за осигуряване и разширяване на достъпа на българската научна общност до най-важните съвременни информационни платформи и бази данни."Проектът е отворен за мнения и препоръки на e-mail.

Няма коментари:

Публикуване на коментар